Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


GMINNY PROGRAM

PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

NA LATA 2012-2015

Podstawą opracowania i realizacji niniejszego Programu jest § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
Głównym założeniem działań przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 jest umożliwienie jego adresatom zwiększenia kontroli nad zdrowiem psychicznym oraz jego polepszenie i podniesienie jakości życia. Odbywać się to będzie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie korzystnych zachowań i stylów życia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i postaw zapobiegających ich powstawaniu, przeciwdziałanie nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz zapewnienie dostępu do poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz.128 ) opracowano Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Dukla. Przedstawiony Program określa najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb zdrowotnych i organizacji opieki zdrowotnej.
Ochrona zdrowia psychicznego w aspekcie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego polega w szczególności na:

  1. promocji zdrowia psychicznego;
  2. zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
  3. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcia i pomocy umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania;
  4. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Dukla narażeni na niekorzystny wpływ czynników zagrażających ich zdrowiu psychicznemu, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliscy.
W przypadku chęci lub potrzeby uzyskania pomocy można skorzystać z porad i wsparcia środowiskowego instytucji i organizacji realizujących zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz innych pełniących funkcje wspierające.

Wykaz placówek, które świadczą pomoc na terenie Gminy Dukla oraz Powiatu Krośnieńskiego.

Uchwała nr XXII/130/12 Raday Miejskiej w Dukli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Dukla na lata 2012-2015


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński